­PRIVACYVERKLARING

Dit is de Privacyverklaring van Calivary, een handelsnaam van Artiq Mobile BV (hierna: "wij"). In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u zich bij ons heeft geregistreerd, gebruik maakt van onze diensten of websites of ons een vraag heeft gesteld.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen de volgende categorieën van gegevens omvatten:

 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw mobiele telefoonnummer / MSISDN ('mobile station integrated services digital network number')
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • De SMS- en andere berichten die u aan ons stuurt en van ons ontvangt
 • Door u aan ons verstrekte financiële gegevens die nodig zijn voor de betaling van onze diensten, zoals credit card nummers en informatie over uw bankrekeningnummers en de payment provider
 • Uw mobiele netwerk aanbieder
 • Gegevens met betrekking tot de aanvang, het einde en de duur van uw gebruik van onze diensten
 • Het merk en type van uw mobiele telefoon, het type browser en operating system dat u gebruikt, webbrowsing patronen en uw IP-adres
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt

 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies wanneer u onze websites bezoekt. Meer informatie daarover vindt u in het onderdeel “Cookies” in deze Privacyverklaring.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 

Wij gebruiken de hiervoor beschreven persoonsgegevens voor zover nodig voor de volgende doeleinden:

 

 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor het sluiten en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) voor het leveren van onze diensten
 • Om uw betalingen voor onze diensten te verwerken en te innen
 • Voor het beantwoorden van een door u gestelde vraag
 • Voor statistische analyse en het verbeteren van onze diensten en de gebruikerservaring
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven aan u, indien u zich daarvoor heeft aangemeld
 • Om u te informeren over onze (andere) diensten en promoties, tenzij u heeft aangegeven dat u deze informatie niet (meer) wenst te ontvangen of, indien de wetgeving van uw land vereist dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet en eventuele toepasselijke gedragscodes
 • Ter bescherming en verdediging van onze rechten en voor het detecteren en opsporen van fraude

 

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, een eventueel door u gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens, de noodzaak uw gegevens te verwerken voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u en/of onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de overige hierboven opgesomde doeleinden.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen

 

Wij kunnen voor de uitvoering van onze diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens derde partijen inschakelen, zogenaamde verwerkers van persoonsgegevens. Deze verwerkers werken in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken namens, en ten behoeve van, ons.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder,  uw gateway service aanbieder en/of payment provider voor zover dat nodig is voor het verwerken en innen van betalingen en eventuele refunds, het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet en eventuele toepasselijke gedragscodes.

 

Indien wij worden verkocht aan, overgenomen door of fuseren met een andere partij of indien een andere partij onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk overneemt, zoals na faillissement, zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens aan deze derde partij over te dragen, onder de voorwaarde dat deze zich houdt aan alle bepalingen en beperkingen die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen.

 

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of om onze rechten te beschermen of verdedigen.


Toestemming van ouders

 

Ten aanzien van personen die jonger zijn dan 16 jaar stellen wij de voorwaarde dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming hebben gegeven voordat persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Indien desondanks persoonsgegevens zijn verstrekt zonder een dergelijke toestemming, zullen wij, zodra wij dit constateren, de betreffende persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.


Bijzondere persoonsgegevens

 

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over ras, godsdienst of gezondheid). Indien u bijzondere persoonsgegevens met ons deelt, zullen wij deze, zodra wij dit constateren, zo snel mogelijk verwijderen. 

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land

 

U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan derden in andere landen ten behoeve van het centraliseren van de bestanden en/of voor verwerking(en) beschreven in deze Privacyverklaring. Sommige van die landen maken mogelijk geen deel uit van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of vallen buiten uw eigen land. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER voor zover dat is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onder de voorwaarden die de verordening daaraan stelt om te waarborgen dat uw rechten op dezelfde manier beschermd blijven als binnen de EER. Daarnaast kunnen uw gegevens, als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, buiten de EER worden doorgegeven om u deze diensten te kunnen leveren. Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring, geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land voor de beschreven doeleinden. Op uw verzoek zullen wij u een lijst verstrekken van de landen waar het om gaat.


Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is ten behoeve van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden.

 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar: info.nl@calivary.com.

 

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging

 

Wij behandelen al uw gegevens vertrouwelijk en treffen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas kunnen wij geen 100% zekerheid geven dat de dataoverdracht via het Internet en het mobiele communicatie netwerk veilig is. Wij kunnen daarom niet de veiligheid van deze dataoverdracht garanderen en u accepteert de inherente veiligheidsrisico’s van het gebruik van Internet en mobiele netwerken voor het verzenden van informatie.

 

Cookies

 

Om uw ervaringen met onze website(s) te bevorderen, kunnen wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies stellen ons in staat u bij een volgend bezoek aan onze website(s) te herkennen en om uw computer van bepaalde kenmerken te voorzien. Door middel van cookies verkrijgen wij geen persoonsgegevens van u.

 

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 

 • Functionele doeleinden, met name om ervoor te zorgen dat de websites naar behoren werken, om uw voorkeursinstellingen te onthouden en om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren
 • Analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics onder een verwerkersovereenkomst met Google Inc. Wij maken daarbij gebruik van instellingen die ervoor zorgen dat alleen geanonimiseerde IP-adressen worden verwerkt (waarvan het laatste octet gemaskeerd is), hebben Google geen toestemming gegeven de gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Als u deze cookies wil uitzetten, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken.

 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de "Help"-functie van uw browser. Wij wijzen u er wel op dat sommige webpagina's van onze websites alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies en u dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren van cookies kan verhinderen dat u toegang heeft tot sommige van onze content of diensten.


Wijzigingen in de Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is van kracht geworden op 20 maart 2019. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te passen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden in deze verklaring, zullen wij deze wijzigingen op onze website(s) publiceren.

Contact

 

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Artiq Mobile BV, Stadhouderskade 85 CP: 1073 AT Amsterdam, The Netherlands of via e-mail info.nl@calivary.com.